Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - Prestavba zdravotného strediska